İcra Hukukunda Borç Ödemeden Aciz Belgesi ve Bu Nitelikteki Haciz Tutanakları (İik M. 143, 105)

İcra Hukukunda Borç Ödemeden Aciz Belgesi ve Bu Nitelikteki Haciz Tutanakları (İik M. 143, 105) [ Melih Işık ]

On İki Levha Yayınları

Cüz'i icra hukukunda borçluya karşı girişilen cebri icra prosedürü, her zaman alacaklının tam olarak tatmin edilmesi ile sona ermez. Başlatılan bir icra takibinde, haczedilen malların paraya çevirme işlemine tabi tutulmasından sonra, alacaklının alacağına tamamen kavuşamaması üzerine, icra dairesi tarafından alacaklıya ve borçluya takibi sonlandıran bir belge verilmektedir ki, bu "borç ödemeden aciz belgesi" olarak ifade edilmektedir. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu m. 143'te düzenlenen borç ödemeden aciz belgesi, haciz yolu ile takibi sadece sona erdirmemekte, başta takip hukuku sahasında olmak üzere birçok hüküm ve sonuç da meydana getirmektedir. Bununla birlikte Kanun koyucu, aciz belgesinin sahip olduğu hüküm ve sonuçların tamamını haczi kabil mal bulunmadığını tespit eden haciz tutanağına (İİK m. 105/f. 1), bazılarını da borcu karşılayacak oranda haczi kabil mal olmadığını gösteren haciz tutanağına (İİK m. 105/f. 2) bahşetmiştir. Değinilen hukuki düzenlemeler çerçevesinde çalışmamızda, borç ödemeden aciz belgesi ile belirtilen nitelikteki haciz tutanaklarının; terminolojik açıdan, tanzim edilme süreçleri ve sahip olduğu hüküm ve sonuçlar bakımından ele alınması amaçlanmıştır.(Arka Kapaktan) İçindekiler Giriş Birinci Bölüm İcra Hukukunda Borç Ödemeden Aciz Belgesi Kavramı, Amacı, Hukuki Niteliği ve Benzer Belgeler İle Karşılaştırılması §1. Genel Çerçeve §2. İcra Hukukunda Borç Ödemeden Aciz Belgesinin Tanımı §3. İcra Hukukunda Borç Ödemeden Aciz Belgesinin Düzenlenme Amacı §4. "Aciz Hali" Kavramı ve Borç Ödemeden Aciz Belgesi İle İlişkisi §5. İcra Hukukunda Borç Ödemeden Aciz Belgesinin Hukuki Niteliği §6. İcra Hukukunda Borç Ödemeden Aciz Belgesi İle Benzer Nitelikteki Belgeler A. İflas Aciz Belgesi B. Rehin Açığı Belgesi C. Senedin Geri Verilmesi ve İlamın İcrası Belgesi (İik m. 144) D. Aciz Fişi İkinci Bölüm İcra Hukukunda Borç Ödemeden Aciz Belgesinin Düzenlenmesi ve Hükümden Düşürülmesi §1. Genel Çerçeve §2. Borç Ödemeden Aciz Belgesinin Düzenlenme Şartları A. Genel Olarak B. Alacaklı, Borçlunun Mallarına Kesin Haciz Koydurmuş Olmalıdır. C. Hacizli Mallarının Satışı ve Satış Bedelinin Paylaştırılması Aşamaları Tamamlanmış Olmalıdır. D. Borçlunun Paraya Çevrilip Satış Bedeli Paylaştırılan Mallarından Başka Haczedilebilecek Malı Olmamalıdır. E. Alacağının Tamamı Karşılanamamış Olmalıdır. §3. Borç Ödemeden Aciz Belgesinin Düzenlenişi §4. Borç Ödemeden Aciz Belgesinin İçeriği §5. Borç Ödemeden Aciz Belgesinin Hükümden Düşürülmesi A. Genel Çerçeve B. Şikayet Yolu İle C. Menfi Tespit Davası İle Üçüncğ Bölüm İcra Hukukunda Borç Ödemeden Aciz Belgesine Bağlanan Şekli Hukuka İlişkin Sonuçlar §1. Genel Çerçeve §2. Borç Ödemeden Aciz Belgesinin Düzenlenmesinin Şekli Hukuka İlişkin Hüküm ve Sonuçları A. Genel Olarak B. 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununda Düzenlenen Hüküm ve Sonuçlar C. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda Düzenlenen Hüküm ve Sonuçlar D. 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Düzenlenen Hüküm ve Sonuçlar Dördüncü Bölüm İcra Hukukunda Borç Ödemeden Aciz Belgesine Bağlanan Maddi Hukuka ve Kamu Hukukuna İlişkin Sonuçlar §1. Borç Ödemeden Aciz Belgesinin Düzenlenmesinin Maddi Hukuka İlişkin hüküm ve Sonuçları A. Genel Olarak B. 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununda Düzenlenen Hüküm ve Sonuçlar C. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Düzenlenen Hüküm ve Sonuçlar D. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda Düzenlenen Hüküm ve Sonuçlar E. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununda Düzenlenen Hüküm ve Sonuçlar F. Yüksek Mahkeme Tarafından Öngörülmüş Bazı Hüküm ve Sonuçlar G. Diğer Kanunlarda Yer Alan Düzenlemeler §2. Borç Ödemeden Aciz Belgesinin Düzenlenmesinin Kamu Hukukuna İlişkin Hüküm ve Sonuçları A. Genel Olarak B. Aciz Belgesinin Ceza Hukukuna İlişkin Hüküm ve Sonuçları C. Aciz Belgesinin Vergi Hukuka İlişkin Hüküm ve Sonuçları Beşinci Bölüm İcra Hukukunada Borç Ödemeden Aciz Belgesi Hükmündeki Haciz Tutanakları §1. Genel Çerçeve §2. Kesin Aciz belgesi Niteliğindeki Haciz Tutanağı (İik M. 105/f. 1) A. Genel Çerçeve B. Haciz Tutanağının Kesin Aciz Belgesi Hükmünde Sayılabilmesinin Şartları C. Haciz Tutanağının Kesin Aciz Belgesi Hükmünde Olmadığı Gerekçesi İle Başvurulabilecek Hukuki Yollar §3. Geçici (Muvakkat) Aciz Belgesi (İik M. 105/f. 2) A. Genel Çerçeve B. Geçici Aciz Belgesinin Düzenlenme Şartları C. Geçici Aciz Belgesinin Hüküm ve Sonuçları Sonuç Kaynakça Ek 1: Borç Ödemeden Aciz Belgesi Örneği Ek 2: Geçici Rehin Açığı Belgesi Örneği Ek 3: KEsin Rehin Açığı Belgesi Örneği Ek 4: İsviçre'de Kullanılan Aciz Belgesi Hükmündeki Haciz Tutanağı For

Fiyat:75,00
İndirim: %10
Satış: 67,50


Tahmini teslim süresi 3 iş günüdür.

Yayınevinin Diğer kitapları

Medeni Usul Hukuku Bakımından Ortaklığın Giderilme

Anıl Köroğlu

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:90tl İnd:%10

Satış Fiyatı:81tl

Çok Uluslu Şirketlerin Uluslararası Hukuk Kişiliği

Deniz Baran

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:65tl İnd:%10

Satış Fiyatı:58.5tl

Türk İdare Hukuku ve Avrupa Birliği Hukuku Işığınd

Cemal Başar

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:55tl İnd:%10

Satış Fiyatı:49.5tl

Satış Sözleşmesinde Aliud Teslim

Emre Esen

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:35tl İnd:%10

Satış Fiyatı:31.5tl

Roma'da Köle ve Hukuku

B. Yiğit Sayın

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:95tl İnd:%10

Satış Fiyatı:85.5tl

Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme

Ayşen Çilenti Konuralp

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:85tl İnd:%10

Satış Fiyatı:76.5tl

Uygulamacılar İçin 25 Soruda Tahkim Rehberi

Ahmet Cemal Ruhi

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:30tl İnd:%10

Satış Fiyatı:27tl

Türk İş Hukukunda İkale (Bozma) Sözleşmeleri

Serkan Taylan Karaç

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:30tl İnd:%10

Satış Fiyatı:27tl

Türk Hukukunda Yabancı Nafaka İlamlarının Tenfizi

Ahmet Cemal Ruhi

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:67tl İnd:%10

Satış Fiyatı:60.3tl

Vakıf Senedinin Tamamlanması ve Değiştirilmesi

Pakize Ezgi Akbulut

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:47tl İnd:%10

Satış Fiyatı:42.3tl

Türk İş Hukukunda Bireysel Sendika Özgürlüğünün Ko

Başak Güneş

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:75tl İnd:%10

Satış Fiyatı:67.5tl

Türk Hukukunda Yabancı Boşanma İlamlarının Tanınma

Ahmet Cemal Ruhi

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:50tl İnd:%10

Satış Fiyatı:45tl

Türk Ceza Hukukunda Sporda Düzensizlik ve Şiddet

Adem Avcı

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:50tl İnd:%10

Satış Fiyatı:45tl

Silahlı Çatışma ve İç Karışıklık Sonrası Dönemlerd

Mustafa Erçakıca

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:95tl İnd:%10

Satış Fiyatı:85.5tl

Kurumsal Güven Bağlamında Güven Hizmet Sağlayıcı (

Leyla Keser Berber

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:60tl İnd:%10

Satış Fiyatı:54tl

Arabuluculuk Zirvesi 2

Yasemin Güllüoğlu Altun

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:60tl İnd:%10

Satış Fiyatı:54tl

Türk Ceza Hukuku Bibliyografyası (2005 - 2019)

Erkan Sarıtaş

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:90tl İnd:%10

Satış Fiyatı:81tl

Uluslararası Koruma ve Geçici Koruma Kapsamındaki

Ali Yuşa Turan

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:70tl İnd:%10

Satış Fiyatı:63tl

TCK’nın 245. Maddesinde Düzenlenen Banka veya Kred

Ziya Koç

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:95tl İnd:%10

Satış Fiyatı:85.5tl

Medeni Yargılama Hukukunda Delil Tespiti

Birce Arslandoğan

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:75tl İnd:%10

Satış Fiyatı:67.5tl

Miras Hukuku Şerhi Cilt 3

Sezer Çabri

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:150tl İnd:%10

Satış Fiyatı:135tl

Miras Hukuku Şerhi Cilt 2

Sezer Çabri

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:190tl İnd:%10

Satış Fiyatı:171tl

Uluslararası Hukukta Kuvvetler Statüsü Anlaşmaları

Muhammet Celal Kul

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:89tl İnd:%10

Satış Fiyatı:80.1tl

Özel Sağlık Kurumları Kapsamında Kişisel Sağlık Ve

Hamza Bayındır

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:31tl İnd:%10

Satış Fiyatı:27.9tl

Medeni Usul Hukukunda Maddi Hukuka İlişkin Savunma

Meltem Ercan Özler

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:43tl İnd:%10

Satış Fiyatı:38.7tl

Dijital Demokrasi

Alper Işık

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:60tl İnd:%10

Satış Fiyatı:54tl

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türk Mahkemeleri

Gizem Kaçan

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:40tl İnd:%10

Satış Fiyatı:36tl

Türk Ticaret Kanunu Şerhi Altıncı Kitap: Sigorta H

Samim Ünan

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:70tl İnd:%10

Satış Fiyatı:63tl

Medeni Usül Hukuku Açısından Adi Ortaklık İlişkile

Vildan Peksöz

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:95tl İnd:%10

Satış Fiyatı:85.5tl

Kişisel Verilerin Korunması

Elif Küzeci

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:125tl İnd:%10

Satış Fiyatı:112.5tl

Kişisel Sağlık Verilerinin Korun(a)mamasından Doğa

Canan İmançlı

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:85tl İnd:%10

Satış Fiyatı:76.5tl

Atipik Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk

Sibel Özel

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:150tl İnd:%10

Satış Fiyatı:135tl