İcra Hukukunda Borç Ödemeden Aciz Belgesi ve Bu Nitelikteki Haciz Tutanakları (İik M. 143, 105)


İcra Hukukunda Borç Ödemeden Aciz Belgesi ve Bu Nitelikteki Haciz Tutanakları (İik M. 143, 105) [ Melih Işık ]

On İki Levha Yayınları

Cüz'i icra hukukunda borçluya karşı girişilen cebri icra prosedürü, her zaman alacaklının tam olarak tatmin edilmesi ile sona ermez. Başlatılan bir icra takibinde, haczedilen malların paraya çevirme işlemine tabi tutulmasından sonra, alacaklının alacağına tamamen kavuşamaması üzerine, icra dairesi tarafından alacaklıya ve borçluya takibi sonlandıran bir belge verilmektedir ki, bu "borç ödemeden aciz belgesi" olarak ifade edilmektedir. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu m. 143'te düzenlenen borç ödemeden aciz belgesi, haciz yolu ile takibi sadece sona erdirmemekte, başta takip hukuku sahasında olmak üzere birçok hüküm ve sonuç da meydana getirmektedir. Bununla birlikte Kanun koyucu, aciz belgesinin sahip olduğu hüküm ve sonuçların tamamını haczi kabil mal bulunmadığını tespit eden haciz tutanağına (İİK m. 105/f. 1), bazılarını da borcu karşılayacak oranda haczi kabil mal olmadığını gösteren haciz tutanağına (İİK m. 105/f. 2) bahşetmiştir. Değinilen hukuki düzenlemeler çerçevesinde çalışmamızda, borç ödemeden aciz belgesi ile belirtilen nitelikteki haciz tutanaklarının; terminolojik açıdan, tanzim edilme süreçleri ve sahip olduğu hüküm ve sonuçlar bakımından ele alınması amaçlanmıştır.(Arka Kapaktan) İçindekiler Giriş Birinci Bölüm İcra Hukukunda Borç Ödemeden Aciz Belgesi Kavramı, Amacı, Hukuki Niteliği ve Benzer Belgeler İle Karşılaştırılması §1. Genel Çerçeve §2. İcra Hukukunda Borç Ödemeden Aciz Belgesinin Tanımı §3. İcra Hukukunda Borç Ödemeden Aciz Belgesinin Düzenlenme Amacı §4. "Aciz Hali" Kavramı ve Borç Ödemeden Aciz Belgesi İle İlişkisi §5. İcra Hukukunda Borç Ödemeden Aciz Belgesinin Hukuki Niteliği §6. İcra Hukukunda Borç Ödemeden Aciz Belgesi İle Benzer Nitelikteki Belgeler A. İflas Aciz Belgesi B. Rehin Açığı Belgesi C. Senedin Geri Verilmesi ve İlamın İcrası Belgesi (İik m. 144) D. Aciz Fişi İkinci Bölüm İcra Hukukunda Borç Ödemeden Aciz Belgesinin Düzenlenmesi ve Hükümden Düşürülmesi §1. Genel Çerçeve §2. Borç Ödemeden Aciz Belgesinin Düzenlenme Şartları A. Genel Olarak B. Alacaklı, Borçlunun Mallarına Kesin Haciz Koydurmuş Olmalıdır. C. Hacizli Mallarının Satışı ve Satış Bedelinin Paylaştırılması Aşamaları Tamamlanmış Olmalıdır. D. Borçlunun Paraya Çevrilip Satış Bedeli Paylaştırılan Mallarından Başka Haczedilebilecek Malı Olmamalıdır. E. Alacağının Tamamı Karşılanamamış Olmalıdır. §3. Borç Ödemeden Aciz Belgesinin Düzenlenişi §4. Borç Ödemeden Aciz Belgesinin İçeriği §5. Borç Ödemeden Aciz Belgesinin Hükümden Düşürülmesi A. Genel Çerçeve B. Şikayet Yolu İle C. Menfi Tespit Davası İle Üçüncğ Bölüm İcra Hukukunda Borç Ödemeden Aciz Belgesine Bağlanan Şekli Hukuka İlişkin Sonuçlar §1. Genel Çerçeve §2. Borç Ödemeden Aciz Belgesinin Düzenlenmesinin Şekli Hukuka İlişkin Hüküm ve Sonuçları A. Genel Olarak B. 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununda Düzenlenen Hüküm ve Sonuçlar C. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda Düzenlenen Hüküm ve Sonuçlar D. 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Düzenlenen Hüküm ve Sonuçlar Dördüncü Bölüm İcra Hukukunda Borç Ödemeden Aciz Belgesine Bağlanan Maddi Hukuka ve Kamu Hukukuna İlişkin Sonuçlar §1. Borç Ödemeden Aciz Belgesinin Düzenlenmesinin Maddi Hukuka İlişkin hüküm ve Sonuçları A. Genel Olarak B. 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununda Düzenlenen Hüküm ve Sonuçlar C. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Düzenlenen Hüküm ve Sonuçlar D. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda Düzenlenen Hüküm ve Sonuçlar E. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununda Düzenlenen Hüküm ve Sonuçlar F. Yüksek Mahkeme Tarafından Öngörülmüş Bazı Hüküm ve Sonuçlar G. Diğer Kanunlarda Yer Alan Düzenlemeler §2. Borç Ödemeden Aciz Belgesinin Düzenlenmesinin Kamu Hukukuna İlişkin Hüküm ve Sonuçları A. Genel Olarak B. Aciz Belgesinin Ceza Hukukuna İlişkin Hüküm ve Sonuçları C. Aciz Belgesinin Vergi Hukuka İlişkin Hüküm ve Sonuçları Beşinci Bölüm İcra Hukukunada Borç Ödemeden Aciz Belgesi Hükmündeki Haciz Tutanakları §1. Genel Çerçeve §2. Kesin Aciz belgesi Niteliğindeki Haciz Tutanağı (İik M. 105/f. 1) A. Genel Çerçeve B. Haciz Tutanağının Kesin Aciz Belgesi Hükmünde Sayılabilmesinin Şartları C. Haciz Tutanağının Kesin Aciz Belgesi Hükmünde Olmadığı Gerekçesi İle Başvurulabilecek Hukuki Yollar §3. Geçici (Muvakkat) Aciz Belgesi (İik M. 105/f. 2) A. Genel Çerçeve B. Geçici Aciz Belgesinin Düzenlenme Şartları C. Geçici Aciz Belgesinin Hüküm ve Sonuçları Sonuç Kaynakça Ek 1: Borç Ödemeden Aciz Belgesi Örneği Ek 2: Geçici Rehin Açığı Belgesi Örneği Ek 3: KEsin Rehin Açığı Belgesi Örneği Ek 4: İsviçre'de Kullanılan Aciz Belgesi Hükmündeki Haciz Tutanağı For

Fiyat:75,00
İndirim: %17
Satış: 62,25

Tahmini teslim süresi 3 iş günüdür.

Yayınevinin Diğer kitapları

%17
İş Sözleşmesinin Devri

Nurgül Kutbay

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:35tl İnd:%17

Satış Fiyatı:29.05tl

%17
Prof. Dr. Savaş Taşkent“e Armağan

Kübra Doğan Yenisey

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:160tl İnd:%17

Satış Fiyatı:132.8tl

%17
Themis - Medeni Hukuk 1

İsmail Ercan

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:50tl İnd:%17

Satış Fiyatı:41.5tl

%17
Yargıtay“ın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ka

Kolektif

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:120tl İnd:%17

Satış Fiyatı:99.6tl

%17
Regülasyon Hukuku

Şahin Ardıyok

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:120tl İnd:%17

Satış Fiyatı:99.6tl

%17
Yoksulluk Nafakasının Süresi

Mesut Öcal

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:50tl İnd:%17

Satış Fiyatı:41.5tl

%17
Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Ha

Yeşim M. Atamer

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:90tl İnd:%17

Satış Fiyatı:74.7tl

%17
Themis Akademi - Deniz İcra Hukuku

Tamer Bozkurt

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:16tl İnd:%17

Satış Fiyatı:13.28tl

%17
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

Murat Atalı

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:65tl İnd:%17

Satış Fiyatı:53.95tl

%17
Türk İdare Hukukunda İdari İstikrar İlkesi

Harun Yılmaz

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:45tl İnd:%17

Satış Fiyatı:37.35tl

%17
Sigortacının Kanuni Halefiyetinin Şartları ve Sını

Bahar Kızılsümer

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:27tl İnd:%17

Satış Fiyatı:22.41tl

%17
Kamulaştırmasız El Atmanın Mülkiyet Hakkı Bakımınd

Yavuz Çakır

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:22tl İnd:%17

Satış Fiyatı:18.26tl

%17
Felsefi Hukuki ve Cezai Yönleriyle Bir Hukuki İliş

Ziya Koç

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:45tl İnd:%17

Satış Fiyatı:37.35tl

%17
Anonim Şirketlerde Oy Hakkında İmtiyaz

Bilge Aytuğar

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:100tl İnd:%17

Satış Fiyatı:83tl

%17
Türk ve Kıbrıs Hukukunda Gümrük Kaçakçılığı Suçlar

Saniye Albaş

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:27tl İnd:%17

Satış Fiyatı:22.41tl

%17
Themis - Borçlar Hukuku Genel Hükümler

Tolunay Ozanemre Yayla

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:45tl İnd:%17

Satış Fiyatı:37.35tl

%17
İnanç Konusunun Üçüncü Kişilerden Elde Edildiği İn

Furkan Özdemir

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:40tl İnd:%17

Satış Fiyatı:33.2tl

%17
Tüketici Hukukunda Erken İfa

Gözde Hatipoğlu

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:60tl İnd:%17

Satış Fiyatı:49.8tl

%17
Liberal Anayasal Sistemlerde Parlamento İçi Muhale

Abdurrahman Tekin

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:55tl İnd:%17

Satış Fiyatı:45.65tl

%17
Alman ve Türk Hukukunda Cinsel Suçlar ve Cinsel Su

Gülsün Ayhan Aygörmez Uğurlubay

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:47tl İnd:%17

Satış Fiyatı:39.01tl

%17
Bilgisayar Programlarının Fikri Mülkiyet Hukuku Çe

Sena Yazıcı

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:27tl İnd:%17

Satış Fiyatı:22.41tl

%17
Türk Ticaret Kanunu Şerhi Altıncı Kitap - Sigorta

Samim Ünan

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:70tl İnd:%17

Satış Fiyatı:58.1tl

%17
Themis Akademi - İcra Müdürlüğü Sınavına Hazırlık

Deniz Bayeren

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:120tl İnd:%17

Satış Fiyatı:99.6tl

%17
Yediemin Sözleşmesi Yoluyla Anonim Şirket Payı Üze

Damla Keskin Şerbetcioğlu

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:70tl İnd:%17

Satış Fiyatı:58.1tl

%17
Themis - Ticaret Hukuku

Tamer Bozkurt

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:55tl İnd:%17

Satış Fiyatı:45.65tl

%17
Kiralananın El Değiştirmesi ve Yeni Malikin Gereks

Hayreddin Fırat Mehmetoğlu

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:65tl İnd:%17

Satış Fiyatı:53.95tl

%17
Arabuluculuk Soru Bankası

İhsan Berkhan

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:30tl İnd:%17

Satış Fiyatı:24.9tl

%17
Siyasi Amaçlı Tutuklama Yasağı Çerçevesinde İnsan

Benan Molu

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:35tl İnd:%17

Satış Fiyatı:29.05tl

%17
Anayasa ve Özel Hukuk

Oya Boyar

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:37.5tl İnd:%17

Satış Fiyatı:31.13tl

%17
Anayasa Candır

Ayşe Odman

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:20tl İnd:%17

Satış Fiyatı:16.6tl

%17
Devlet Sırrı ve Devlet Sırlarına Karşı İşlenen Suç

Cem Şenol

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:50tl İnd:%17

Satış Fiyatı:41.5tl

%17
Themis Akademi - Tarih Soru Kitabı

Şehriban Ercan

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:28tl İnd:%17

Satış Fiyatı:23.24tl