İlk Dönem Hadis Tartışmaları
İlk Dönem Hadis Tartışmaları [ Ali Kaya ]

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı

Akıl ile naklin sınırlarını tespit meselesi, İslam düşünce tarihinin, güncelliğini hiç yitirmeyen bir tartışma konusu olagelmiştir. Kitap ve Sünnet'i anlama ve yorumlama, hayata tatbik etme konusunda ilk devirlerden itibaren çok belirgin olmasa da farklı anlayış ve yaklaşımların bulunduğu bilinmektedir. Özellikle Hz. Peygamber'in vefatı sonrasında bu iki esas üzerinde yavaş yavaş belirmeye başlayan farklı yaklaşımların tezâhür ettiği anlaşılıyor. Kitap ve Sünnet'in anlaşılması, yorumlanması ve uygulanması etrafında şekillenen bu tartışmanın sonucunda, lafızcı ve te'vilci olmak üzere iki temel yaklaşım ortaya çıkmıştır. Araştırmanın konu edindiği zaman dilimi, hadis ilmi açısından önemli telif ve tasnif çalışmalarının yanında pek çok tartışmaların, görüş ayrılıklarının, fırkaların zuhur ettiği bir döneme rastlamaktadır. Bu tartışmaların, temel hadis kaynaklarının yazıldığı dönemde gerçekleşmesi, bu eserlerin yazıldığı fikrî ve siyasî arka planı ortaya koymak açısından önemlidir. Böylesine önemli bir dönemde yaşamış olup birbirine karşıt sayılmasa bile farklı disiplinler olarak kabul edilebilecek Ehl-i re’y ve Ehl-i hadîs gibi iki farklı anlayışın temsilcilerinin değişik hadis konuları üzerindeki tartışmaları hadis ilmi açısından önem arz etmektedir. Her iki ekole göre de hadisler vazgeçilemez bir kaynak olmakla birlikte Ehl-i hadîs ve Ehl-i re’y ekollerini birbirinden farklı kılan ana nedenin, nasların anlaşılması ve yorumlanmasındaki yöntem farklılığına dayandığı söylenebilir. Bu çalışma da bunun somut bir örneğini teşkil etmektedir. Rivâyetlerin nasıl anlaşılacağı ve değerlendirileceği, yerinin ne olacağı sorunu bu iki yaklaşımı ortaya çıkarmıştır. Bunları birbirinin karşıtı olarak görmenin isabetli olmayacağını İbrâhim en-Nehaî'nin, "Rivâyetsiz re’y, re’ysiz de rivâyet müstakim olmaz!" sözü ortaya koymaktadır. Bu ekolleri birbirinin rakibi değil tamamlayıcısı olarak görmek daha isabetli görünmektedir.

Fiyat:42,00
İndirim: %24
Satış: 31,92


Tahmini teslim süresi 3 iş günüdür.

Yayınevinin Diğer kitapları

%24
Hadis Rivayet Coğrafyası

Hüseyin Akgün

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:30tl İnd:%24

Satış Fiyatı:22.8tl

%24
Arapça Tefsir Usulü Literatürü

Muhsin Demirci

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:45tl İnd:%24

Satış Fiyatı:34.2tl

%24
Hulefa-i Raşidin Devri Sahabe Anlayışı

Mehmet Efendioğlu

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:25tl İnd:%24

Satış Fiyatı:19tl

%24
Tefsir Geleneğinde el-Keşşaf

Mesut Kaya

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:28tl İnd:%24

Satış Fiyatı:21.28tl

%24
Hanefilerde Mezhep İçi Tercih ve Usulü

Seyit Mehmet Uğur

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:35tl İnd:%24

Satış Fiyatı:26.6tl

%24
Ben Müslümanlardanım

İsmail Lütfi Çakan

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:16tl İnd:%24

Satış Fiyatı:12.16tl

%24
Buhari Sonrası el-Cami““u“s-Sahih

Ali Albayrak

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:30tl İnd:%24

Satış Fiyatı:22.8tl

%24
El-Kafi Fi“n-Nahv

Ali Bulut

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:25tl İnd:%24

Satış Fiyatı:19tl

%24
Kur’an İfadelerinde Zıt Anlamlılık Ezdad

Abdulmuttalip Arpa

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:24tl İnd:%24

Satış Fiyatı:18.24tl

%24
İslam Hukuk Usulünde Mecaz

İsmetullah Sami

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:23tl İnd:%24

Satış Fiyatı:17.48tl

%24
Kur“an Tilavetinin Esasları

İsmail Karaçam

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:35tl İnd:%24

Satış Fiyatı:26.6tl

%24
Kur“an“ın Anlaşılmasında Bağlam Bilgisi

Muhammed İsa Yüksek

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:15tl İnd:%24

Satış Fiyatı:11.4tl

%24
Tefsir Tetkikleri 3

Ömer Kara

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:25tl İnd:%24

Satış Fiyatı:19tl

%24
Kur“an-ı Kerim’i Taklit Teşebbüsleri

Numan Çakır

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:20tl İnd:%24

Satış Fiyatı:15.2tl

%24
Hanefi Usulünde Hadis Tenkidi

Mutlu Gül

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:26tl İnd:%24

Satış Fiyatı:19.76tl