" Akademisyen Kitabevi " Tüm Kitapları Benlik Saygısı ve Din Çağdaş Okul Yönetimi Bazı Kuramsal Temeller Dezavantajlı Gruplar Üzerine Araştırmalar Kendi Anlatımlarıyla Engellilerin Sorunları ve Çözüm Önerileri Öğretmenlerin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin İncelenmesi Paylaşım Ekonomisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Yeterlilik Kapitalizm, Devlet, Sağlık ve Türkiye Akarsu Yapıları Farklı Ülkelerde Rekreatif Katılımın Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Kanıt Temelli Uygulama ve Politika Geliştirme Özel Yetenekliler Eğitimi Moleküler Genetik Yüksek Yargı Kararlarında Tıbbi Uygulama Hataları Erendiz Atasü’nün Eserlerinde Kadın Yaratıcı Muhasebe Uygulamaları ve Türkiye’de Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu Eğitimde Oyun, Doğaçlama ve Tiyatro Et Ürünlerinde Farklı Hayvan Türlerine Ait Etlerin Belirlenme Yöntemleri Göğüs Hastalıkları Kanatlı Kesimhanelerinde Üretime Bağlı Hatalar ve Alınması Gereken Tedbirler Teknisyen ve Teknikerlere Yönelik Anestezi Kitabı Analize Giriş Cilt 1 Cezaevlerinde Sık Görülen Sağlık Sorunları Dijital Diplomasi Ina May’in Emzirme Rehberi Kamu Hizmeti Motivasyonu Ina May“in Doğum Meselesi Hayatınıza Dokunacak Sözler 105 Tonal Ezgi - Op. 35 Abdullah B. Amr ve Es - Sahifetü’s - Sadıka’sı Arap Dilinde Hurufu“l-Meani ve Fıkhi İhtilaflardaki Rolü Arap Edebiyatında Divan Kitabeti - Ziyauddin İbnu’l-Esir Örneği Basra ve Küfe Dil Ekolleri Arasındaki Nahiv Tartışmaları Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Başarı Algılarında Yordayıcı Olarak Akademik İyimserlik, Psikolojik İ Deniz Taşımacılığının Temel Unsurları Düşünsel Yolculuklarım Eski Yakındoğu’da Ulaşım Üzerine Yazılar Finansal Yatırımlarda Model Oluşturma Geçmişten Günümüze Avrupa“da Kadının Hukuki Durumu Cilt 1 Geleneğin Dindeki Yeri Geleneksel Oyunların Araştırılması ve Beden Eğitimi Derslerine Uyarlanması Hafif Zihinsel Engelli Ergenlerde Spor ve Motor Becerileri Hanefi Mezhebinde Ahad Haber Teorisi: Ali El-Kari Örneği Her Yönüyle Mavi Güç Su İngilizce Türkçe Öyküler İslam Kelamında Nedensellik ve Adetullah Kilikya Ermenileri 2 Kale, 2 Sülale Klinik Psikolog Olmak Kobi’ler İçin Sosyal Medya Lübab Özelinde Külli Kaideler Mehmet Ali Ayni“de Dini ve Felsefi Düşünce Mu“tezile“nin Basra ve Bağdat Ekollerine Ayrılış Süreci Muhammed Maliki“nin Hayatı Eserleri ve Tasavvufi Görüşleri Olasılık ve Algoritma Tasarımına Giriş Osmanlıda Menkul Kıymetler Borsası Sağkalım Analizi Seyyid Şerif El-Cürcani“nin Şerhu“l Mevakıf“ında Varlık Düşüncesi Siyasal İletişimde Kamu Diplomasisi Süleyman Hilmi Tunahan“ın Talim ve Terbiye Usulü Şafii Mezhebinin Muharrirlerinden İmam Rafii (Ö.623/1226) Ta“rib Açısından Arap Dilinde İsimler Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu Türk Müziğine Yönelik Çeşitli Tespitler 2 Türk Siyasal Hayatında Propaganda Müzikleri Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluş Yıllarında Eğitim Sorunları 1923-1938 Yönetimde İnsan Kurumları - Anektodlarla Osmanlıda Celpname Uygulaması 28 Şubat Sürecinde İmam Hatip Liseleri (Adana Örneği) Abidinpaşa Bir Adana Valisi Çocuklarda Psikomotor Yetenekler ve Okçuluk Performansı Çocukluk Dönemi Psikopatolojileri Gözlerimiz Görmezse Gönlümüz Görür İnternet ve Demokrasi İşletmelerde Bilişim Teknolojileri Yönetimi Örgütsel Değişim ve Liderlik İşletmelerde Yetenek Yönetimi Kariyerde Değişim Zamanı Mentorluktan Ters Mentorluğa Modern Türk Eğitim Sisteminin Problem ve Çözüm Analizi Mutluluk Güneşi Orosdi - Back Efsanesi (Horozdibeği) Adana Yıldız Milli Erkek Basketbolcularda Antropometri Yüreğimdeki Deprem Eğitim Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Göç Sosyolojisi Nandrolon ve Testosteron Uygulamasının Tavşanlarda Kalsiyum Kalsitonin ve Parathormon Düzeylerine E Yarın Diyenler Kaybetti Adana Şehir Tarihi Andırın Tarihi Herkes İçin Spor ve Wellness Araştırmaları Kozan Tarihi Kurtuluş Savaşını Başlatan İlk Ateş Örgütsel Psikolojiye Giriş Ramazanoğulları Sinemada Oyuncu Yönetimi Türk-Amerikan Savaşları Türkiye’de Genç İşsizliği Örneklerle Eğitimde Etkili İletişim Soğuk Su İmmersiyonu ve Kas Hasarı Tanrı Elçisi İbrahim Yeşil Yönetim ve Çevre Bilinci Dijital Çağda Türkiye“de Kuşaklar ve Alışveriş Lojistikte Güncel Uygulamalar Postmodern Dönemde Türkiye“de Futbol Endüstrisi ve Taraftar Profilleri Serbest Zaman Kavramı ve İnternet Bağımlılığı Edepten Takvaya İslam ve Diğer Dinler Hatay Arap Ortodoks Müzik Kültürü Kıyas - Bir Nahiv Usul İlmi Kaynağı Ergenlerde Cinsel Sağlık Hareketin Felsefesi Ormancı Spor Bilimlerinde Güncel Çalışmalar Spor Örgütlerinde Prososyal Hizmet Davranışları Sporda Antrenörlük Meslek Etiği Sporda Yeni Akademik Çalışmalar Türk Siyasal Hayatında Propaganda Çalışmaları Yalnızlık Yarı Iletken Anahtarlar Tetikleme Devreleri ve Ayarlayıcıları Yönetici Kişiliği ve Karar Verme Davranışları Cumhurbaşkanının Halk Tarafından Seçilmesinin Türk Demokratikleşme Sürecine Etkisi Fıkıh İlminde Cedel Yönteminin Kullanımı Türkçe Konuşanlar için İngilizce Kelimelerin Söyleniş Kuralları Sporda Şike Tüm Yönleriyle Kurumsal Yönetim Türk Musikisi Tarihi ve Bestekarları İslam Hukukunda Eğitim ve Öğretim Hakkı Öğren-Kazan Örgüt Kültürü ve İnovasyon Avrupa Birliği’ne Entegrasyonda Türk Turizm Sektörünün Rekabet Şansını Arttırıcı Yeni Teşvik Politi Güncel Ekonomi Perspektifinden İktisadi Yazılar Modern Hikayede Kutsalın Kuruluşu Multidisipliner Yaklaşımla İktisadi Kriz Olgusu Cilt 1 Yönetim Teorileri Fitoterapi Kültür ve Bestecilik Bakımından Türk Musikisi Edebiyatı Diyarbakır ve Çevresinde Kültürel Miras ve Turizm Müzik İşitme Sınavlarına Hazırlık Reaktör Hidroliği Aşık Mustafa Kurbanoğlu Mehmet Tevfik Hazine-i Letaif Turunçgillerin Sulanması Branşlara Yönelik Eğitsel Oyunlar İzdivaç Programlarında Toplumsal Cinsiyetin Temsili Özgül Öğrenme Bozukluğu Toplu Balık Ölümleri Demiryolu Taşımacılığı Mevzuatı Din ve Başa Çıkma Necip Fazıl Kısakürek’te Dini Hayat Öğrenme Reading Passages in English for Everybody From A.1 to C.2 - Herkes için İngilizce Okuma Parçaları A Siyasetin Pazarlanması Sucul Ekosistemlerde Üretim Evlilik Uyumu ve Dindarlık Güncel Temel Tıp Bilimleri Çalışmaları 1 İlk Yardım Mesleki Yeterlilik Eğitim İletişim İçin Sözlük Bilir Pediatrik Kalça Sorunları Sosyolojik Açıdan Din ve Dini Gruplar Ahmet Rasim’in Eserlerinde Halk Kültürü Akademide Pygmalion Etkisi Bilişsel Davranışçı Terapi ve Şema Terapi Yaklaşımıyla Ruh Sağlığı Koruma Önleme ve Psikoterapi Kıl Sürdürülebilir Beklentilere Teamülen Sanat Ali B. Hüseyin El-Amasi’nin Tariku“l-Edeb Adlı Eserinde Çocuk ve Eğitim Bilgin Adalı’nın Çocuk Romanlarına Onomastik Açıdan Yaklaşım Bireysel ve Takım Sporları İle Uğraşan Üniversite Öğrencilerinin Temel Psikolojik İhtiyaçlarının Be Buz Hokeyi Oyuncularında Batıl İnanç ve Kaygı İlişkisinin İncelenmesi Hilal-i Ahdar Cemiyeti (Yeşilay) Adli Bilimlerde Örnek Alınması ve Delil Bebek Masajı Gezgin Sağlığı İlaç ve Zehir Laboratuvar Uygulama Kitabı Kastamonu Gazetesi (1882-1920) Necmettin Erbakan“ın Eğitim Anlayışı Selçuklular Döneminde Ortadoğu’da Ticaret Büyük Veride Gerçek Zamanlı İş Zekası Hz. Ali Muaviye İhtilafı Veteriner Hekimlikte Balneoterapi ve Hidroterapi El Parmak Uzunlukları Oranının Motorsal ve Fonksiyonel Dominansa Etkisi Finansal Piyasalar ve Para Politikası Social Sciences Tenisçilerin Spora Özgü Başarı Motivasyon ve Benlik Saygısı Düzeylerinin Karşılaştırılması Haka’ikü’l-Kelam Fi Tarihi’l-İslam Mervani Hükümdari Nasrüddevle Ahmed Adana Kalelerindeki· Dini Yapılar Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Çukurova Yöresi Karakucak Güreşi 19. Yüzyılda Darende Kazası ve Köyleri Kaynak Bağımlılığı Savaşlar ve Etkileri Spor Bilimleri Abbasi Halifelerinin Din ve Mezhep Siyaseti Akılcı İlaç Kullanımı ve Klinik Farmakoloji Bir Bakışta Tıbbi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Java FX Görsel Programlama Küreselleşme Uluslararası Doğrudan Yatırımlar ve Gelir Eşitsizliği Sosyal Amaca Yönelik Pazarlama Reklamları Spor Sosyolojisi Temel Farmakoekonomi Hz. Ali-Kahkaha Sultan Cenk-Namesi Öğrencilerin Kariyer Tercihlerinde Fakültelerin Rolü Spor Psikolojisinde Yeni Yaklaşımlar Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan’da Sosyal Bilgiler Kapsamında Okutulan Derslerin Tutum Ölçekleri Dünyada ve Türkiye“de Mikro Finans Alzheimer’da Yaşam Tasarımı Dalış Sporu Yapan Yerli ve Yabancı Turistlerin Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenlerle Değerlendirilm Lorentz Grubunun Üniter Temsilleri Moleküler Genetiğin Esasları Örgütsel Özdeşleşme: Psikolojik Sermaye ve Örgütsel Desteğin Rolü Teknoloji ve Yenilik Yönetimi Yüzme A“dan Z“ye Akupunktur Reçeteleri Anesteziyoloji Vasküler Kompresyon Sendromları Sportif Karakterin ve Zeka Boyutlarının Sportif Başarı Motivasyonlarına Etkisi Biyokimyada Temel ve Özel Konular Multidisipliner Yaklaşımla İktisadi Kriz Olgusu Cilt 2 Darü“l-Elhan Türk Halk Müziği Derleme Faaliyetleri ve Derleme Defteri Anadolu Rönesansı Doğu Anadolu Bölgesindeki Antrenörlerin Problem Çözme Becerilerinin İş Doyum Düzeylerine Etkisi Futbol Hakemlerinin Dikkat Becerileri İle Reaksiyon Sürelerinin Karşılaştırılması Kronik Kalp Yetersizliğinin Kanıta Dayalı Tedavisi Mesleki Ses Yorumculuğunda Sahne Performansını Etkileyen Faktörler Sosyal Medya ve Marka Yönetimi Spor Eğitimi Veren Kadın Akademisyenler ve Kariyer Engelleri Spor İşletmelerinde Çalışanların Psikolojik Sözleşme İhlalleri: Sinizm ve Bağlılık Tek Karbon Metobolizması Zerdüştiliğin Temel Öğretileri Araştırmacı Öğretmen: Daha İyiye Yolculuk Kuvvet Antrenman Yöntemlerinde Kinetik ve Kinematikler Etkiler Medisinal Kimya Kısa Bir Giriş Yeşil Pazarlama Stratejileri ve Amaçlara Etkisi Üzerine İşletmelerde Bir Araştırma Aletli Analiz Uygulamaları Spor Lisesi Yoneticilerindeki Vizyoner Liderliğin Oğretmen Motivasyonu ve Bağlılığına Etkisi Bir İletişim Dili Olarak Siyasal Halkla İlişkilerde Müzik İctima’iyyat (Sosyoloji) İlkokul Müzik Dersi ile Diğer Derslerin İlişkilendirilmesi ve İlişkilendirme Örnekleri Orta Toroslarda Yaşayan Sarıkeçili Yörükleri Ruh Sağlığı ve Hastalıklarında Dijital Çağ Uygulamaları Serbest Zaman Doyumunun Yaşam Doyumu ve Sosyo - Demografik Değişkenlerle İlişkisinin İncelenmesi Spor Eğitmenlerinde Mizaç - Duygu - Stres İlişkisi Farklı Alanlarda Sporda Bilimsel Çalışmalar Haberde İçerik Çözümlemesi Spor Bilimlerinde Akademik Yaklaşımlar Türk Müziğinde İz Bırakanlar Türkiye“de Düzenlenen Uluslararası Spor Organizasyonlarının Pazarlama ve Kalite Gün İçerisinde Yapılan Aerobik Egzersiz Programlarında Fiziksel ve Fizyolojik Parametreler Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Spor Tesislerinin Yeterlilik Düzeyinin Araştırılması İşletmelerde Özümseme Kapasitesi - İşletme Performansı İlişkisi Ritim İçerikli Müziksel Uygulamaların Zihinsel Engelli Bireylerin Davranışları Üzerindeki Etkileri Spor Hizmetlerinde Yerelleşme Üzerine Yönetici Görüşleri Sporda Ahlaki Olgunluk ve Sosyal Bütünleşme Sporda Yeni Akademik Çalışmalar-2 Yüzmede Performans Testleri Farklı Direnç Egzersiz Yöntemlerinin Fizyolojik Etkilerinin Karşılaştırılması Akademik Personelin Rekreatif Tercihleri ve Fiziksel Aktivite Düzeyleri Bir Halkla İlişkiler Uygulaması Olarak Cumhuriyet Bayramları Boş Zamanları Değerlendirmede Güncel Konular Devenin Yaşamımızdaki Yeri Futbolda Dar Alan Oyunları: Oyun Alanı Boyutlarının Teknik Parametrelere Etkisi Klasik Sosyoloji Okumaları: Gaston Richard’ın "Sosyoloji’ye Giriş" Eseri Üzerine Bir Deneme Osmanlı İlmiyesinde İstihdam ve Kariyer (17. Yüzyıl) Siyaseti Pazarlamak Demokratik Rejimlerde Siyasi Parti Propagandasının Dönüşümü Türk Reel Sektörünün (2002-2016 Dönemi) Finansal Analizi Ulusötesi Sinema Zaza Dilinde Fiiller Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Aciller Doğal Açıklık Cerrahileri Ekonomik Denge Teorileri Finansal İktisat Futbolda Antrenman Metotlarının Çocukların Mikrobiyata Neonatolojide Güncel Yaklaşımlar Ustadan Çırağa Özofagus Hastalıkları Yetiştirme Yurtlarındaki Çocukların Fiziksel Aktivite Düzeyleri ve Psikolojik Özellikleri Eczacılık Mevzuatında: Etik Sağlık Danışmanlığı Hasta Hakları Reçete Karşılama İlaç Takip Futbol: Dar Alanda Fizyolojik Değişimler Medya Kadın Çocuk Minimal İnvaziv Ağrı Tedavi Yöntemleri Ordu İli Tarihi Su Yapıları Değişik Biçemlerde 21 Piyano Parçası Enerji, Çevre, İktisat Üzerine Güncel Araştırmalar Klinik Biyokimyada Kanıta Dayalı Yaklaşım New Horizons in Techno-Science Sportmenlik Yöneliminde Hedef Bağlılığı ve Spor Ahlakı Tarihsel Süreç İçinde Muş’ta Spor Kültürü Koroner Bifürkasyon Lezyonlarına Güncel Yaklaşım Lider-Üye Etkileşim Algısı ve Bireysel Performans: İşe Yönelik Motivasyonun Aracılık Rolü Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu İle İlgili Her Şey Kafesteki Halifeler Spor Yönetiminde Örgüt Kültürü ve Karar Verme Venöz ve Lenfatik Sistem Hastalıkları Hokey Hakemleri; İletişim Becerileri ve Stresle Başa Çıkma Tarzları Masa Tenisi Antrenörlerinde Liderlik Sporun Stres ve Mutluluk Üzerine Etkileri Tekmiletü’l-İber Güncel Acil Tıp Çalışmaları 2 Güncel Anesteziyoloji ve Ağrı Çalışmaları 2 Güncel Biyokimya Çalışmaları 2 Güncel Çocuk Hastalıkları ve Çocuk Cerrahisi Güncel Ağız Diş Çene Cerrahisi ve Radyoloji Çalışmaları Güncel Dahiliye Çalışmaları 2 Güncel Endodonti Çalışmaları 2 Güncel Genel Cerrahi Çalışmaları 2 Güncel Hemşirelik Çalışmaları 2 Güncel Ortodonti Çalışmaları - Eylül Güncel Pedodonti Çalışmaları 2 - Eylül Güncel Periodontoloji Çalışmaları - Eylül Güncel Fizyoloji - Histoloji - Embriyoloji Çalışmaları Güncel Mikrobiyoloji Çalışmaları - Eylül Güncel Nöroloji ve Nöroşirürji Çalışmaları 2 - Eylül Güncel Protez Çalışmaları - Eylül Güncel Restoratif Çalışmaları - Eylül Kulak Burun Boğaz Hastalıklarında Temel Yaklaşım ve Yönetim 12 Adımda Fetal Kalp Muayenesi Acil Tıpta Pratik Öğretim Anestezi Pratiğinde Geriatri Çocuk Göğüs Cerrahisi Diyareye Multidisipliner Yaklaşım Diyet Çeşitlerine Bilimsel Bakış Güncel Nefroloji Derlemeleri Hemşirelik ve Ebelik İçin Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Konstipasyona Multidisipliner Yaklaşım Meme Kanseri Meninjiyomlar Splenomegaliye Multidisipliner Yaklaşım Cerrahi Olgu Örnekleri Diyabete Multidisipliner Yaklaşım Palyatif Bakımın Temelleri Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı Temel Akupunktur Noktaları Yoğun Bakım Hastalarında Nütrisyonel Tedavi Çocuk Yoğun Bakımı Erişkinlerde Diz Hastalıkları ve Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Jinekolojik Tümörler Ortopedik Aciller Osteosarkoma Güncel Bakış Sarkomlar ve Cilt Tümörleri Toraks Tümörleri Erişkin Sağlık Kurulu Mevzuatı Güncel Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Çalışmaları Hemşirelik Süreci Hemşirelikte Tıbbi Hata ve Etik Boyutu Gastrointestinal Sistem Tümörleri - 1 Gastrointestinal Sistem Tümörleri - 2 Göz Acillerinde Tanıdan Tedaviye Yaklaşım ve Yönetim Hakemlerin Ahlaki Olgunluk ve Empati Düzeylerinin Karar Verme Stillerine Etkisi Hizmet İçi Eğitim ve Din Görevlisi Mildan Niyazi Ayomak’ın Türk Müziği Armonisi ve Müzik Fiziği Notları Ötekileştirme Üzerine Kurulan Kimlikler Makedonya Türk Demokrasi Hayatında 1946 Seçimler Üniversitelerde Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Eğitim Kalitesi Yabancılar İçin Türkçe Kelime Soruları Adli Hemşirelik Anestezi Pratiğinde Sedasyon Anestezide Komplikasyonlar Devlet-Aşiret İlişkileri Miranlı Mustafa Paşa İmam-Hatip Ortaokullarının Beden Eğitimi ve Spor Dersine Bakışı Örgütsel Davranış Sözlüğü Şiddet ve Travmaya Psikiyatrik Bakış Acil Tıpta Sınıflama ve Skorlama Sistemleri Aile Hekimleri İçin Kardiyovasküler Hastalıklara Genel Yaklaşım Ebelere Yönelik Riskli Doğum Yönetimi El Kitabı Hemşirelik Bakım Sürecinde Güncel Yaklaşımlar Sulama ve Drenaj Tıbbi Bilirkişi Masa Tenisçilerinde Görülen Sakatlık Türleri ve İncelenmesi Oyun ve Kültür Üzerine Psikolojik Okumalar Türkülerimiz - Sosyal Kültürel Tarihi ve Coğrafik İçerikleriyle Sinema ve İletişim Çalışmaları Spor Tesislerinde Çağdaş İşletmecilik Anlayışı ve Uygulamaları Bilim ve Sağlık Açısından Vücut Geliştirme Cerrahi Sonrası Kronikleşen Ağrı Cumhuriyetin Eğitimde Öncü Kurumlarından Biri: Türk Eğitim Derneği (1928-2013) Gazetecilik ve Medya Çalışmaları Memlükler - Siyasetten Medeniyete Seçmeler Merkez Bankası Bağımsızlığı ve Mali Güvenilirlik: Panel Veri Uygulama Örneği Osmanlı Belgelerinde Türk Musikisi Teizm-Ateizm Tartışmalarında Kullanılan Kanıtların Mantıksal Analizi Türkiye Türkçesinde Bağlaç İşlevli Birimler Çocuk Kırıkları Çocuk ve Gençlerde Sporun Sosyal Uyum ve İletişim Becerileri Üzerindeki Etkisi Renal Replasman Tedavileri Ürogenital Sistem Acilleri Girişimcilik Eğitimi Temel Eğitimden Öğretmen Eğitimine Genel Bakış Göğüs Cerrahisi Stajyer Kitabı Hemşirelikte Epidemiyolojiye Giriş Naxçıvan ?d?bi Mühiti Ş?rq - Q?rb Kontekstind? Batı Müziği Teorisi Temel Bilgiler Antimikrobiyal Tedavide Dirençli Enfeksiyonlara Güncel Yaklaşım Dijital Film Teknikleri Gürcü Edebiyatında Bir Geçiş Dönemi (1890 – 1910) Siyasetin Dijital Mimarisi: Sosyal Medya Türkiye’de Yamaç Paraşütçüleri Yoğun Bakım için ECMO El Kitabı Antik Yunan’da Toplumsal Cinsiyetin İnşası Futbol Hakemlerinde İletişim ve Beden Dili Eğitiminin Hakemilik Becerilerine Etkisi Güncel Bankacılık ve Finans Çalışmaları Güncel Eğitim Bilimleri Araştırmaları Güncel Hematoloji Onkoloji Çalışmaları Güncel Alan Eğitimi Araştırmaları Güncel Eczacılık Çalışmaları Güncel Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Çalışmaları Güncel Jinekoloji Hemşireliği Güncel Mikrobiyoloji Çalışmaları Güncel Ortopedi ve Travmatoloji Çalışmaları Güzel Sanatlar Araştırmaları Coğrafya Araştırmaları Güncel İktisat Çalışmaları Güncel Kadın Hastalıkları ve Doğum Çalışmaları Güncel Maliye ve Kamu Yönetimi Çalışmaları Güncel Nöroloji Çalışmaları (AYBAK 2020 Mart) Güncel Pazarlama Çalışmaları Güncel Radyoloji Çalışmaları (AYBAK 2020 Mart) Güncel Sosyal Bilimler Araştırmaları Güncel Tıbbi Biyoloji ve Genetik Çalışmaları (AYBAK 2020 Mart) İlahiyat Araştırmaları 2 İletişimde Güncel Çalışmalar Sağlık Bilimlerinde Güncel Yaklaşımlar (AYBAK 2020 Mart) Tarım Bilimleri ve Su Ürünlerinde Vizyonel Çalışmalar Üretim Yönetimi Antrenman Bilimleri Egzersiz Spor ve Sağlık Göz Hastalıklarında Güncel Çalışmalar Güncel Ağız Diş Çene Cerrahisi Güncel Gastroentoroloji Çalışmaları Güncel Kalp Damar Cerrahisi Çalışmaları İnsan Sermayesi Teorisi Küreselleşme Organize Suç İstikrar Montessori Eğitim Sistemi ve İslam Eğitim Sisteminin Karşılaştırılması Paylaşılan Liderlik ve Pozitif Psikolojik Sermaye Sporda Psiko-Sosyal Alanlar Dil ve Edebiyat Araştırmaları Güncel Hemşirelik Çalışmaları Güncel Ortodonti Çalışmaları - Mart Güncel Protetik Diş Tedavisi Çalışmaları - Mart Güncel Üroloji Çalışmaları Halk Oyunları İletişim Becerileri ve Sosyal Bütünleşme Said Nursi’de Ölüm Sonrası Yeniden Diriliş Sosyal Hizmet Uzmanlarında İkincil Travmatik Stres ve Psikolojik Dayanıklılık Üzerine Bir Araştırma Sporda Yeni Akademik Çalışmalar - 5 Sporda Yeni Akademik Çalışmalar - 6 Tabib-Name - Ebu'l Muzaffer Temel İstatistik ve Makale Yazımı Voleybolda Proprioseptif Antrenman: Algısal-Bilişsel Performans Yönetim Bilimleri Yüzme Sporuna Bilimsel Bakış Tarihten Bugüne Karamanoğulları Hanedanı ve Halil Edhem Eldem’in Karamanoğulları Hakkında Vesaik Mekki B. Ebi Talib İlmi Kişiliği ve Kıraat İlminin Temel Meseleleri Çeviri Sorunları ve Çözüm Yolları Diyabete Multidisipliner Yaklaşım G-Toleransını Etkileyen Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Faktörler Güncel Fizyoloji-Histoloji ve Embriyoloji Çalışmaları Güncel Pedodonti Çalışmaları Güncel Turizm Araştırmaları Popülasyon Biyolojisi Turlarda Rehber ve Acenta Denetim Usul ve Esasları Ergenlerde Problemli İnternet Kullanımıyla Başa Çıkma Fen Eğitimi Araştırmalarına Güncel Bakış Giresun İli Gastronomi Değerleri ve Gastronomi Turizmi İslam Resim Sanatında Hz. Zekeriyya ve Hz. Yahya Tasvirleri Tarihten Bugüne Karamanoğulları Hanedanı ve Halil Edhem Eldem’in Karamanoğulları Hakkında Alt Beden Elektromyostimülasyon Antrenmanı ve Detraining’in Performansa Etkileri Aydınlanma Projesi Olarak Cumhuriyet Döneminde Liseler Baş Ağrılılarda Aerobik Dayanıklılık Egzersizlerinin Yararlılığı Güncel Genel Cerrahi Çalışmaları Hilafetname-i Osmani ve İttihatname-i İslami Kurumsal Spor Organizasyonlarında Örgütsel Bağlılık ve Yaşam Kalitesi Tüm Yönleriyle Böbrek Nakli Teorik Bilgiler ve Klinik Uygulamalar Üniversite Personelinin Konut Talebi ve Kentle Etkileşimi Derinin Melanom Dışı Benign ve Malign Tümörleri Erişkinlerde Kalça Hastalıkları ve Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Güncel Endodonti ve Restoratif Çalışmaları Tulü‘i’nin Paşa-Name’si Vücut Kompozisyonu İle Çeviklik Arasındaki İlişki Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı-1 Adli Hemşirelik Hakkında Bilmemiz Gerekenler Kulbe-i Ahzan Sektör Analizleriyle Türkiye Ekonomisi Sporda Temel Beceriler ve İçsel Konuşma (Self Talk) Tekniği Bütünleştirilmiş Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Üretim Sektörü Uygulamaları Kadıasker Damadzade Mustafa Rasih Efendi Ruznamçesi Mali Tablolar Doğrudur Derler(!) Spor Yapan Öğrencilerin Saldırganlık Eğilimleri Duyusal Teknolojiler ve Online Alışveriş Hematolojik Hastalıklarda Destek Tedaviler Karaciğer - Pankreas - Safra Yolları Cerrahisinde Temel Konular ve Tedavide Güncel Yaklaşımlar Klinik Bilimlerde Deney Hayvanı Modelleri Kronik Lenfositik Lösemi Lenfadenopatiye Multidisipliner Yaklaşım Tıbbi Biyoloji ve Genetik Akademisyenlere Yönelik Mobbing Davranışları İle İş Yaşam Kalitesi İlişkisinin İncelenmesi Bir Küçük Hikaye "Günah-ı Masum" Üzerine Söz Varlığı Çalışması İslam Kültüründe Mihrab Kitabeleri Spor Bilimlerinde Yeni Fikirler-1 Spor Bilimlerinde Yeni Fikirler-2 Tükenme Egzersizi Yaptırılan Ratlarda Kurkumin Takviyesi: Antioksidan Parametreler Jinekolojide Temel Prensipler Kardiyolojide Gri Alanlar Nörolojik Muayene Obstetride Temel Prensipler Amasya Müzesi Esençay Definesi Bir Düşünce Biçimi Olarak Desen Düzenli Egzersize Katılımı Engelleyen ve Güdüleyen Faktörler Egzersiz ve Beslenme Liman Hizmetlerinde Fiyatlandırma Üriner Sistem Paramedik Mide Kanserine Minimal İnvaziv Yaklaşım Tıbbi Bitkilerin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tedavide Kullanımı Cilt 1 Erkek ve Kadın Seksüel Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Gastrointestinal Sistem Kanserlerinin Cerrahisi İnfertilitede Güncel Yaklaşımlar Jinekolojik Kanamalar Köprü Hidroliği Meme Kanseri Cerrahisi Obstetrik Kanamalar Onkolojide İmmünoterapi Çoksesli Korolar İçin Halk Ezgileri Endüstri 4.0 Sessiz ve Derin: Hüseyin Su Kitabı Sporda Liderlik Yitik Masumiyet - Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı ve Varoluşsal Suçluluk Karikatürlerle Çocuk Hakları Sözleşmesi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile Kurumsal Dönüşüm Türkiye’deki Sosyokültürel Dönüşüm: Kars Yöresi Aşıklık Geleneği ve Genç Dinleyici Kitlesi Basketbolcularda 12 Hafta Dayanıklılık Antrenmanlarının Antioksidan Düzeylere Etkisi Dijital Finans Blok Zincir Teknolojisi Kripto Varlıklar Okçularda Sırt Egzersizlerinin Bırakıştaki Emg Aktivitelerine Ve Performansa Etkisi İlköğretim Öğrencilerinde Voleybol – Basketbol Antrenmanları ve Nevrotik Değerler Kuantum Liderlik Anlayışı Örgütsel Zeka ve Çalışan Motivasyonu Onkolojide Görüntüleme ve Nükleer Tıp Temelli Tedaviler Onkolojide Palyatif Bakım ve Yaşam Sonu Desteği Akran Danışmanlığı Marina İşletmeciliği Uluslararası Pazarlama Elit Basketbolcuların Yılmazlık ve Problem Çözme Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişki Kurumsal Spor İletişimi ve Sosyal Medya Risaletü’l-İslam Dergisi’nde Mezhep Yazıları Basketbol'da Dar Alan Oyunları Dayanıklılık Antrenmanları ve Performans Pelin Dondurma Yapıyor Pelin Süt İçiyor Pelin Tuvaletini Yapmayı Öğreniyor İslam'da Kurtuluş 3 Rüya 1 Can Futbolda Gelişim ve Eğitim Üzerine Notlar Sanayileşme ve Kalkınma Dinamikleri Cilt: 1 Covid-19 Pandemisine Bütüncül Yaklaşım Çocuklarda A’dan Z’ye Beslenme Bölgesel Amatör Lig Futbolcularında Sezonsal Değişimler Hemşirelikte Etik Yaklaşımlar Kalp Yetersizliğinde Pratik Bilgiler Kardiyoloji Staj El Kitabı Tiroid Hastalıkları ve Cerrahisi Askıya Alınmış Yaşamlar: Cryonics Bilim ve Felsefe Katkısı ile Örgüt Kuramları ve Araştırma Çözümlü Problemlerle Dalga Mekaniği ve Kıyı Yapıları Film Etkinlikleriyle Yabancılara Türkçe Öğretimi Gebelikte Sağlık ve Bakım Spor Yönetimi Şemsettin Sami Letaif Ä°kinci Dünya Savaşı Yıllarında Trakya Umumi MüfettiÅŸliÄŸi Bölgesi Ekonomisi Kurumsal YönetiÅŸim: Teorik Bir Çözümleme Denemesi Egzersiz ve İrisin Gıda Teknolojisinde Reaksiyon Kinetiği Jinekolojik Kanserler Lüks Marka İletişimi Osmanlı ve Cumhuriyet Döneminde Aksaray’da Sel Felaketi COVID-19 Güncel Yaklaşım Silifke Kalesi Kazısı Tütün Lüleleri (2011-2019) Sinema ve Haber Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Artistik Cimnastik Yer Hareketleri Öğretim Yöntemleri Bütüncül Sağlıkta Ketojenik Diyet Deniz Taşımacılığı ve Lojistiği Elektronik Tüketicinin Satın Alma Davranışı: Hedonik mi Faydacı mı? Hareket Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı Okdoku - Matematiksel Akıl Yürütme ve Mantık Oyunu Acil Serviste Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Dahili Aciller Spor Bilimleri Öğrencilerinde Örgütsel İmaj Algısı Beden Eğitimi ve Sporun Sosyolojik Boyutları Piyano İçin İtalyan Barok Eserleri Türkiye’de Demokrasiye Geçiş Sürecinde Demokrat Parti ve Laiklik Uluslararası Örneklerle Kamu Yönetiminde Stratejik Planlama ve Politika Transferi ARTRİT - Tanı ve Tedavi Yaklaşımı Covid-19 Hastasında Anestezi Yönetimi Ekstremitelerin Tuzak ve Kompresyon Mononöropatileri Finansal Başarısızlık ve İstatistiksel Yöntemler: Borsa İstanbul Uygulaması Sağlık Bilimlerinde Yapay Zeka Siklofosfamid Kaynaklı Karaciğer Hasarı ve Vitamin D3 Yahudilik 1 Genel Cerrahi Pratik Rehberi Meme Hastalıklarına Multidisipliner Yaklaşım Su ile Seyir Ultrasonografi Atlası BPH ve Lazer Kendine Ait Bir Zihin Çocuk ve Ergen EKG Atlası Academic YDS and YÖKDİL Güncel Dil ve Edebiyat Araştırmaları Güncel Finans Araştırmaları Güncel Muhasebe Çalışmaları Psikiyatri Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar Şükür Kapısı Antrenörlerde Örgütsel Sinizm ve Bağlılık Çocukluktan Yetişkinliğe Yeme Bozuklukları ve Terapileri Ekonomi ve Yönetim Bilimlerinde Güncel Akademik Araştırmalar Güncel Eğitim Bilimleri Araştırmaları 2 Güncel Göz Hastalıkları Çalışmaları Güncel İktisat Çalışmaları 2 Güncel Pazarlama Araştırmaları 2 Güncel Psikoloji Araştırmaları Güncel Sosyal Bilimler Araştırmaları 2 Güncel Sosyoloji ve Felsefe Araştırmaları Güncel Spor Bilimleri Çalışmaları Halk Sağlığında Güncel Derlemeler Hidatid Kist Hastalığı Kültür, Din ve Düşünce Araştırmaları Sosyal Güvenlik Ahlakı Spor Bilimlerinde Temel Kavramlar Sürdürülebilir Tüketim Modeli Olarak İşbirlikçi Tüketim: Kuşaklar Arası İnceleme Tarih Araştırmaları 3 Veteriner Hekimlikte Güncel Yaklaşımlar Yönetim ve Organizasyon Araştırmaları Halisane Liderlik Aile Hekimleri için Pratik Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi Rehabilitasyona Güncel Bakış Vakalarla Kardiyoloji Vakalarla Tiroid Hastalıkları Current Dental Studies (AYBAK Eylül 2020) Deri Hastalıklarında Topikal Antibiyotik Kullanım Rehberi Güncel HemÅŸirelik Çalışmaları (AYBAK Eylül 2020) Güncel Ortodonti ve Pedodonti Çalışmaları Güncel Protetik DiÅŸ Tedavisi Çalışmaları (AYBAK Eylül 2020) Patolojide Güncel GeliÅŸmeler (AYBAK Eylül 2020) Veri MadenciliÄŸi Teknikleri ve Yapay Sinir AÄŸları Kuramdan Uygulamaya Sanatsal ve Eğitsel Bir Form Olarak Drama ve Eğitimde Kukla-Obje Kullanımı Obeziteye Multidisipliner Yaklaşım Kardiyak Anamnez ve Fizik Muayene Patolojide Güncel Gelişmeler Çocuk Hastalıklarında Güncel Çalışmalar (AYBAK Eylül 2020) Güncel Biyokimya Çalışmaları Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Merkez Yerel İlişkileri ve Vesayet Denetimi Şiire Yön Veren Akademisyen Şairler Küresel Ekonomik Kriz Sonrası Türkiye’de Bankacılık: İktisadi Devletçilik Elit Olan ve Olmayan Badmintoncularda Yorgunluk Parametreleri ve Laktat İlişkisi Boks Ring Halatlarının Ergonomik Açıdan İncelenmesi Spor Ürünlerinin Satın Alınmasında S.A.V.E. Pazarlama: Marka Farkındalığı ve Bağlılığı Klinik Pratiğinde Anterior Direkt Kompozit Restorasyonlar Yoğun Bakıma Güncel Bakış Hipertansiyona Multidisipliner Yaklaşım Serbest Stil Güreşçilerin Beslenme Alışkınlıkları ve Beslenme Destek Ürünü Kullanımları Yaratıcılık ve Sporda Multidisipliner Yaklaşımlar Biyolojik Ritim ve Atletik Performans Elit Kayaklı Koşu ve Elit Tekerlekli Kayak Sporcularında Dayanıklık Antrenmanları Pediatride Güncel Yaklaşımlar-1 Pediatride Güncel Yaklaşımlar-2 Yenidoğan, Sağlam Çocuk ve Sosyal Pediatride Güncel Yaklaşımlar Çocuk ve Ergenlerde Psikiyatrik Aciller Onkolojide Moleküler Hedefli Tedaviler Temel Onkoloji Onkolojide Kardiyopulmoner Yaklaşımlar Taraftarların Psikofizyolojik Tepkilerini Anlamada Kişilik, Duygusal Zeka, Tüketim Davranışı ve Takım Bağlılığının Rolü Serebral Palsiye Multidisipliner Yaklaşım Kamu Spor Örgütlerinde Üç Kavram Analizi Fıtık Cerrahisi Ailelere ve Birinci Basamakta Sağlık Çalışanlarına Yönelik Çocuk Nöroloji Ürolojide Görülen Nadir Vakalar Eşrefoğlu Rumi ve İrfan Mektebi Eşrefiyye Genel Cerrahide Nadir Görülen Acil ve Elektif Vakalar Kestel Nam-ı Diğer Nazilli Kazası Avarız Defteri Radyasyon Fiziği ve Diagnostik Radyoloji Genel Cerrahi Dersleri Birinci Kitap Bir Köy Var Uzakta Toplumsal Cinsiyet Benden Bize Sporun Menstruasyon Dönemi Üzerine Etkileri Katılım Bankacılığı ve Katılma Hesaplarının İşleyişi Turizm Sektöründe Müşteri Analizi: Alanya, Kundu, Belek ve Side Araştırması Türk Halk Müziği Solfej Kitabı Sapanca Gölü Spor ve Rekreasyon Faaliyetleri Obsesif Kompulsif Bozukluk Modern Maliyet Yaklaşımlarından Stratejik Maliyet Yönetimi Çevresel Aciller Jeoloji Tarihinde İklim, Küresel Isınma ve Etkileri Türk Sosyolojisinin Tanığı: Cahit Tanyol Anne ve Çocuk Sağlığı Sinemada Anlam ve Seksenlerin Türk Sineması Üzerine Denemeler Türk Devletlerinde Din-Devlet İlişkileri ve Din Eğitimi Yatağında Uyumayı Öğrenen Okyanus Türkiye’de Uluslararası Spor Organizasyonları Düzenleyen Federasyonların Karşılaştıkları Problemler Bitlis Kalesi Kazısı Tütün Lüleleri (2011-2015) Erzurum Tifnik/Altınbulak Köyü Halk Edebiyatı Yenidünya (Eriobotrya Japonica) Çekirdeğinden Aktif Karbon Üretimi ve Karakterizasyonu Vakalarla Kalp Damar Cerrahisi Çocuklarda Covid-19 Ortopedik Cerrahide Cerrahi Alan İnfeksiyonu Risk Faktörleri İslam Borçlar Hukuku Renk Armonilerinin Teorisi Teniste Beceri Öğrenim ve Öğretim Yaklaşımları Akademisyenlerde Stres, Depresyon ve Tükenmişlik Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği • Hidatid Kist Hastalığı

 • Ali_Kurt / Akademisyen Kitabevi / 9786257795289
 • Liste Fiyatı:

  250,00 ₺

 • (10)% İndirim:

  25,00 ₺

 • (0)% Kdv:

  0,00 ₺

 • Genel Toplam:

  225,00 ₺

 • .
 • Not: Kargo fiyatı ödeme aşamasında belli olmaktadır ve toplam tıutar arttıkça kargo fiyatı sıfıra kadar inmektedir...

 • Satın Al ( Okunma Sayısı 117) Şikayet Var Mı?

Ürün Açıklamaları


1. Bölüm Tarihçe 2. Bölüm Kist Hidatik Epidemiyolojisi 3. Bölüm Hidatik Kist Hastalığının Dünyada Yayılımı 4. Bölüm Kist Hidatikin Türkiye’de Yaygınlığı 5. Bölüm Kist Hidatik Parazitolojisi 6. Bölüm Kist Hidatikte Radyoloji 7. Bölüm Hidatid Kistlerin Patolojik Özellikleri 8. Bölüm Hidatid Kist Sitolojisi 9. Bölüm Kistik Ekinokokkus Genetiği 10. Bölüm Kist Hidatik Hastalığının Tanı ve Tedavi İzleminde Biyokimya 11. Bölüm Kistik Ekinokokkozis Serolojik Tanısı 12. Bölüm Hidatid Kist İmmünolojisi 13. Bölüm Kist Hidatik Tanısında Kullanılan Moleküler Yöntemler 14. Bölüm Dahiliyeci Gözüyle Kist Hidatik Hastalığı 15. Bölüm Karaciğer Kist Hidatiği 16. Bölüm Kist Hidatid ve Karaciğer Nakli 17. Bölüm Akciğerde Kist Hidatik 18. Bölüm Dalak Kist Hidatik Hastalığı 19. Bölüm Beyin ve Omurilik Kist Hidatik Hastalığı 20. Bölüm Böbrek Hidatik Kisti 21. Bölüm Retrovezikal Kist Hidatik 22. Bölüm Meme Kist Hidatiği 23. Bölüm Kemik Kist Hidatik Hastalığı 24. Bölüm Peritoneal Kist Hidatik 25. Bölüm Vertebral Hidatid Kist 26. Bölüm Yumuşak Dokuda Kist Hidatik 27. Bölüm Tiroid Kist Hidatiği 28. Bölüm Kardiyak Tutulumu Gösteren Kist Hidatik Vakalarına Yaklaşım 29. Bölüm Safra Yolları İle İlişkili Karaciğer Kist Hidatik 30. Bölüm Pankreasta Kist Hidatik 31. Bölüm Diğer Bazı Organlarda Kist Hidatik 32. Bölüm Multiyerleşimli Kist Hidatik 33. Bölüm Malign Hastalıklar ve Kist Hidatik 34. Bölüm Acil Serviste Kistik Hidatidoz Olgularına Genel Yaklaşım 35. Bölüm Çocuklarda Kist Hidatik 36. Bölüm Yaşlılarda Kist Hidatik 37. Bölüm Gebelerde Kist Hidatik 38. Bölüm Geçmişten Günümüze Hidatik Kist Tedavisi 39. Bölüm Kist Hidatik Lezyonlarının Perkütan Tedavisi 40. Bölüm Kist Hidatikte İlaç Tedavisi 41. Bölüm Kist Hidatikte Laparoskopik Tedavi 42. Bölüm Kist Hidatikte Nüks Sorunu 43. Bölüm Kist Hidatikte Tedavi Komplikasyonları 44. Bölüm Kist Hidatik Cerrahi Tedavisinde Kullanılan Skolosidal Ajanların Komplikasyonları 45. Bölüm Kist Hidatikte Yeni İlaç Çalışmaları 46. Bölüm Kist Hidatik Hastalığını Kontrol Çalışmaları 47. Bölüm Hidatik Kist Hastalığından Korunma 48. Bölüm Hidatik Kiste Karşı Aşı Çalışmaları 49. Bölüm Hidatik Kistin Ekonomiye Etkileri 50. Bölüm Deneysel Kist Hidatik Modelleri

ÖZEL TANITIM KİTAPLAR


Bir Akıllının Taşınamaz Sırları
Jurnalist Yayınevi

İncele

Psikojenik Amnezi [Yakınsak Aklın Unuttukları]
Jurnalist Yayınevi

İncele

Evlilik mi ? Bir Daha Düşün!
Jurnalist Yayınevi

İncele

Kemik Kıran
Jurnalist Yayınevi

İncele

Solak Nene, Eski Defter
Jurnalist Yayınevi

İncele

Askıda Kalan Hayatlar
Jurnalist Yayınevi

İncele

Delimsek
Jurnalist Yayınevi

İncele